Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Ván MDF Ván Melamine Giá Rẻ Tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương
Mã SP
568
Lượt xem
6023
Độ dày
6li, 8li, 10li, 12li, 17li
Chiều Rộng
1.22m
Chiều dài
2.44m
Xuất xứ
Việt Nam
Tình trạng
Còn Hàng
Giá
Liên hệ
Số lượng
Mô tả Sản phẩm

Lộc Phát Nhà Phân Phối Ván MDF- Ván Gổ Melamine Chất Lượng, Giá Rẻ Nhất Tại Lâm Đồng

 

Đã từ lâu Gỗ là vật liệu gần gủi với con người trong mọi hoạt động của đời sống, có thể thấy các vật dụng, nhà cửa… hầu hết đều liên quan đến gổ. Tuy nhiên, khi nguồn gỗ tự nhiên ngày càng khan hiếm, con người không ngừng tìm kiếm các vật liệu mới thay thế. Và một trong những chất liệu thành công trong sản xuất đồ nội thất phải kể tới là Melamine.

Ngành sản xuất nội thất đại trà hiện nay chủ yếu sử dụng ván melamine với các sản phẩm gồm nội thất văn phòng – gia đình, bàn ghế trường học, bệnh viện, vách ngăn…Ván Melamine  được xem là nguồn nguyên liệu chính thay thế gỗ tự nhiên ngày càng khan hiếm trên thị trường hiện nay với giá thành rẻ hơn đáng kể. Tuy nhiên chất lượng và những ứng dụng trong cuộc sống so với gỗ tự nhiên khác nhau như thế nào?

 

van-phu-laminate

Ván gổ melamine mang lại vẻ đẹp hoàn hảo

 

 

Chất lượng của ván Melamine  tùy thuộc vào chủng loại gỗ làm ra bột gỗ, chất kết dính và các phụ gia được sử dụng. Ván Melamine  được sử dụng phổ biến để tạo ra thành phẩm nội thất gia đình, văn phòng, trường học, bệnh viện hay kho xưởng…Nếu ván gỗ Melamine cấu tao từ sợi composite pha phụ gia chống ẩm thì có thể đáp ứng được cho các sản phẩm ở ngoài trời, những nơi ẩm ướt, làm cửa gỗ công nghiệp…

 

ung-dung-melamine

Ván melamine ứng dụng trong nội thất

 

Vậy thế nào là ván gổ melamine?

Melamine là một chất sử dụng để phủ lên bề mặt gỗ giúp có màu sắc đẹp mắt và tạo độ bóng cho gỗ.

Tấm Melamine được sử dụng rộng rãi trong trang trí nội thất nhờ ưu điểm mịn, bền và chịu nhiệt tốt. Với bề mặt đa dạng và giống vân gỗ tự nhiên, Melamine có thể sử dụng làm cửa, hay các đồ nội thất khác.

xem thêm: Ván nhựa, foam cứng, tấm nhựa pima

Melamine cũng là loại vật liệu thông dụng nhất vì chi phí hợp lý và độ bền cao.

Những đặc tính nổi bật hiệu quả của Melamine trong việc ứng dụng nó vào các sản phẩm nội thất có được nhờ vào cấu tạo đặc biệt.

 

 

cac-loai-van-noi-that-va-ung-dung

Ván melamine ứng dụng trong nội thất

 

 

Cấu tạo đặc biệt của gổ melamine

Cấu tạo gồm 05 lớp: 1 lớp Overlay (lớp màng phủ bên ngoài) + 2 lớp Decorative Paper (Lớp tạo vân gỗ) + 3 lớp Kraft Paper (Lớp Giấy Nền) liên kết chặt chẽ với nhau bằng keo trong quá trình gia nhiệt tạo nên sự ổn định vững chắc cao.

Lớp Overlay (lớp màng phủ) trên cùng được bao phủ bởi một lớp vật liệu đặc biệt trong suốt (Melamine resins – Keo Melamine), có tác dụng ổn định lớp bề mặt, tạo nên lớp bề mặt vững chắc, chống nước, chống xước, chống va đập, chống phai màu, chống sự xâm nhập của các vi khuẩn và mối mọt, chống lại các tác động của hóa chất và dễ dàng lau chùi và bảo dưỡng.

Lớp thứ 2 (Decorative paper) là lớp phim tạo vân gỗ. Màu sắc và vân gỗ được lựa chọn từ nhiều loại gỗ tự nhiện trong thực tế mang đến cho khách hàng sự hài lòng về các kiểu vân gỗ và màu sắc khác nhau, từ những màu trẻ trung năng động cho đến những màu tối quý phái sang trọng. Dưới tác dụng bởi lực ép ở nhiệt độ cao (220 độ C) lớp thứ nhất nóng chảy và gắn liền với lớp tạo vân gỗ nên bề mặt luôn giữ được màu sắc và vân gỗ không thay đổi trong suốt quá trình sử dụng

Lớp thứ 3 (Kraft Paper) là lớp giấy nền bao gồm 3 lớp, mỗi lớp dày 0.2mm. Dưới tác dụng bởi lực ép ở nhiệt độ cao các lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 được gắn kết lại với nhau trong suốt quá trình sử dụng. Kraft Paper là lớp giấy được sản xuất trong quá trình kết hợp các hạt giấy và hóa chất trong quá trình gia nhiệt để liên kết các sợi xenlulô mà không làm mất đi đặc tính của xenlulo. Giấy nền Kraft này bền, dai và thô. Định lượng của giấy nền là 50-135 g/m2. Giấy nền thường có mầu nâu hoặc xám, nhưng nếu cần thiết có thể được tẩy trắng bằng hóa chất.

cau-tao-melamine

Những Hiệu Quả Ưu Việt Khi Sử Dụng Ván Gổ Melamine

-Melamine là vật liệu trang trí bề mặt gỗ được dùng khá phổ biến trong lĩnh vực nội thất hiện nay.

Ưu điểm của gỗ Melamine

-Gỗ melamine có màu sắc phong phú, đồng đều, bề mặt đa dạng.

-Dễ dàng vệ sinh và lau chùi.

-Chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và mối mọt, chống tác động của hóa chất.

-Gỗ melamine có khả năng chống thấm nước, va đập mạnh.

-Khó trầy xước.

-Bền màu.

-Vật liệu Melamine thân thiện với môi trường.

-Gỗ melamine giá rẻ.

-Gỗ melamine luôn phù hợp với mọi thiết kế nội thất.

-Chịu được lửa (ở nhiệt độ nhất định).

-Gỗ melamine có nhiều loại vân, hoa văn đa dạng cho tùy mục đích sử dụng.

-Đặc biệt lớp nhựa Melamine phủ ngoài sản phẩm có khả năng chống chịu tốt, chống mài mòn, chống trầy xước, chống ẩm…Sản phẩm này rất phù hợp với những khách hàng có nhu cầu làm tủ bếp.

– Tính thời trang của sản phẩm hoàn toàn vượt trội so với gỗ tự nhiên, bề mặt gỗ nhiều màu, đa dạng và rất đồng đều, khi chà xát mạnh không bị mất màu, giữ màu lâu. Ngoài ra bề mặt gỗ có khả năng chống chịu tốt những tác động từ hóa chất, chất tẩy rửa nhiều axit và chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, mối mọt.

– Tuổi thọ của gỗ melamine thường vào khoảng 5 năm, còn nếu bạn giữ gìn tốt, có thể hơn 7 năm. Thế là quá đủ cho một vòng đời đồ nội thất để còn cập nhật các xu hướng mẫu mã, màu sắc mới. Ai mà muốn bỏ cả đống tiền để sở hữu mãi những vật dụng lỗi mốt, phải không?

– Nếu gia đình bạn chọn đóng nội thất chung cư, gia đình…khi mà tài chính không cho phép dùng các loại gỗ tự nhiên đắt tiền như sồi, căm xe, lim, gõ đỏ, gỗ óc chó…chẳng hạn thì chúng ta có 1 lựa chọn là dùng ván gỗ phủ melamine trên cốt MDF hay HDF

Ván phủ melamine có thể phủ lên những loại ván nào?

Hầu hết hiện nay melamine phủ lên ván MDF và HMR( chống ẩm) rất được ưa chuộng. Ván MDF hay HMR phủ melamine có chất lượng khá tốt, màu sắc đồng nhất, đa dạng, giá thành rẻ, kích thước chuẩn, sai số nhỏ, rất hợp lý khi thi công, trọng lượng nhẹ, dễ cắt xén hay tạo hình, cắt CNC rất tốt, sản phẩm khi hoàn thành luôn được khách hàng đánh giá cao…

ung-dung-go-me-la-mine

Ứng dụng của gỗ Melamine:

Gỗ Melamine được sử dụng như một vật liệu phổ biến trong thiết kế Nội thất như: tủ bếp gỗ, nội thất gỗ phòng ngủ, nội thất gỗ phòng khách, tủ áo, bàn ăn, kệ tivi, kệ trang trí …

Có thể thấy hiện nay gổ melamine thay thế hầu như toàn bộ gổ tự nhiên ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, qua đó sự xuất hiện của ván gổ melamine giúp bảo vệ môi trường khi mà nhu cầu sử dụng gổ melamine ngày càng tăng cao. Hiện nay các nhà nghỉ, khách sạn cao cấp, nhà hàng, quán Bar, trường học, bệnh viện, gia đình đều sử dụng ván gổ melamine vì những hiệu quả mà nó mang lại vượt ngoài sự mong đợi của khách hàng.

ung-dung-go-melamine

Lộc Phát cung cấp các sản phẩm gổ melamine chất lượng hàng đầu tại lâm đồng

Chúng tôi là đơn vị kinh doanh lâu năm, uy tín tại lâm đồng, sản phẩm ván melamine của Lộc Phát phân phối ra thị trường có chất lượng cao, được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng và tỉ lệ khách quay lại mua hàng luôn ở mức cao, vì chúng tôi có kinh nghiệm trong việc cung cấp sản phẩm ván melamine. Thực tế không phải đơn vị nào khi kinh doanh ván melamine thì chất lượng đều như nhau, Lộc Phát luôn lấy uy tín và trách nhiệm của mình trong việc kinh doanh sản phẩm ván melamine, chúng tôi phân phối dòng ván của các thương hiệu nổi tiếng và chất lượng tại Việt Nam như; Ba Thanh, Thanh Thùy, Mộc Phát… các đơn vị này sản phẩm ván gổ melamine đã quá quen thuộc với khách hàng về chất lượng, uy tín và thương hiệu.

 

Tại sao lại chọn Lộc Phát là đơn vị cung cấp ván gổ melamine?

Đức trọng là địa bàn trung tâm của tỉnh Lâm Đồng nơi Lộc Phát có trụ sở chính tại 568 QL20 Thị Trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng Lâm Đồng. Có thể nói tại trung tâm đầu mối của tỉnh giúp chúng tôi có thể dễ dàng vận chuyển hàng hóa đến tận công trình của quý khách một cách nhanh nhất, an toàn và hiệu quả. Thứ hai chúng tôi có hệ thống kho trữ hàng với số lượng lớn đảm bảo yêu cầu của quý khách bất kỳ lúc nào, sản phẩm đúng tiêu chuẩn, chất lượng cao khi đến tay quý khách, phong cách phục vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp, thân thiện, có chiết khấu cao cho khách hàng đại lý, khách hàng công trình, khách hàng xưởng mộc.

Mọi thông tin về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

Địa chỉ: 568 QL20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Điện Thoại: 0972371678

Email: [email protected]

http://vatlieuxaydunglamdong.com

xem thêm: Ván MDF Giá Rẻ

Thế nào là tấm foam, tấm fomex, tấm fomat

 

 

 

Ý kiến của bạn
Hotline
Hotline:
0972371678